seasonally frozen ground

ground that freezes and thaws annually.